BLOG Psychologiczno – Filozoficzny o Transformacjach Energii na Przełomach Życiowych
BLOG Psychologiczno – Filozoficzny o Transformacjach Energii na Przełomach Życiowych

Pomiędzy Zasadami

Bardzo różnimy się pod względem lojalności i przywiązania do zasad.

  • Niektórzy pasażerowie Titanica oddali swoje miejsca w Łodziach ratunkowych, żeby inni mogli się uratować. Ale byli też tacy, którzy skakali z pokładu do łodzi ratunkowych, zajmując miejsce dla kobiet i dzieci.
  • Mark Twain w 1898 roku, gdy Stany Zjednoczone cierpiały z powodu kryzysu gospodarczego, miał 58 lat i był pogrążony w długach. Mógł się pozbyć problemu ogłaszając bankructwo, ale zamiast tego wyruszył w podróż objazdową z odczytami, pisał książki i w ten sposób spłacił dług co do grosza.

Skąd biorą się zasady, którym hołdujemy?

Według koncepcji 16 podstawowych pragnień, czym innym jest lojalność wobec rodziców, czym innym wobec małżonka, a czym innym wobec przyjaciół, czy pracodawcy, czy firmy.

  • Z nich wszystkich jedynie lojalność wobec rodziców zaspokaja pragnienie HONORU.
  • Lojalność wobec małżonka wiąże się z potrzebą miłości.
  • Lojalność wobec przyjaciół, z pragnieniem kontaktów społecznych, a lojalność wobec dzieci, to część pragnienia posiadania rodziny.

Ponieważ szkoła może być symbolem rodziców – „alma mater”to po łacinie „przybrana matka” – studenci i absolwenci mogą zaspokajać swoją potrzebę honoru, podtrzymując jej etos. Sportowe hymny wielu drużyn mówi, że lojalność wobec szkoły to sprawa honoru.

Pragnienie honoru może skłaniać ludzi do samodyscypliny, istotnej przy dochowywaniu wierności surowym kodeksom moralnym i honorowym.

Różnice w potrzebie honoru bywają źródłem konfliktów w małżeństwie. Nierzadko dochodzi do kłótni o lojalność wobec rodziny, czy przodków któregoś z małżonków. Zdarza się szczególnie wśród małżonków wychowywanych w różnych religiach, kiedy trzeba rozstrzygnąć kwestię wychowywania dzieci, obchodzenia świąt, czy rytuałów rodzinnych.

Słowo „wspólnota” jest synonimem rodziny, ale także archetypem, którego znaczenie wykracza poza tradycyjne pojęcie rodziny.
Wspólnota oznacza w przenośni grupową tożsamość, siłę oraz grupowe dążenia i przekonania. Energia Wspólnoty daje nam oparcie; jest naszym połączeniem z tradycją, która jest podstawą tożsamości społecznej i poczucia przynależności do określonej grupy ludzi zamieszkującej pewien obszar.

Równowaga psychiczna i emocjonalna jest związana z rodziną i środowiskiem społecznym, w którym przebywało się na początku życia.

Główne lęki: Obawy związane z przetrwaniem, lęk przed odrzuceniem przez grupę i przed zaburzeniem ładu fizycznego.

Podstawowe wartości: Więź i poczucie przynależności do rodziny lub wspólnoty i wyznawanych przez nią zasad. Wsparcie i wierność, które są źródłem poczucia bezpieczeństwa i podstawą w relacjach ze światem zewnętrznym.

Kultura grupowa
Nikt nie rozpoczyna życia jako jednostka świadoma, w pełni wykorzystująca własne możliwości woli. Taka tożsamość pojawia się dużo później i rozwija się etapami przez okres dzieciństwa i wieku dorosłego. Gdy zaczynamy życie, stajemy się członkiem wspólnoty; łączymy się z jej świadomością i dążeniami, przejmujemy jej przekonania, uprzedzenia, lęki, mocne i słabe strony.
Poprzez rodzinę i inne grupy poznajemy moc, jaką daje posiadanie wspólnych przekonań. Uczymy się także, jak bolesne może być wykluczenie z grupy i pozbawienie jej energii.
Poznajemy wreszcie moc wyznawania tych samych zasad moralnych i etycznych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Te zasady postępowania kierują życiem dziecka w okresie dorastania, zapewniając mu poczucie godności i przynależności.

Podobnie jak doświadczenia, łączy nas także postawa wspólnoty wyrażająca się poprzez wzniosłe idee (jak ta, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami) i w przesądach (jak ten, że liczba 13 przynosi pecha).
Energia wspólnoty i wszystkie związane z nią zagadnienia oddziałują na nasz układ immunologiczny, nogi, kości, stopy i odbytnicę. Układ odpornościowy jest dla organizmu tym, czym dla grupy jest energia wspólnoty – ochroną dla ciała przed zagrożeniem zewnętrznym.

Zaburzenia związane z układem odpornościowym, przewlekłe bóle i inne dolegliwości układu kostnego są spowodowane zakłóceniami osobistych relacji ze wspólnotą.

Problemy związane z przynależnością grupową pociągają za sobą utratę energii, osłabiając naszą odporność, a gdy są poważne, prowadzą do chorób – począwszy od zwykłego przeziębienia po tocznia.

Energia wspólnoty określa nasze połączenie zarówno z pozytywnymi, jak i negatywnymi aspektami zbiorowości.

Na przykład epidemie są negatywnym przejawem energii grupowej; jesteśmy na nie podatni wtedy, kiedy nasze lęki i nastawienie do życia podobne są do tych, które reprezentuje większość populacji. Wszelkie epidemie, zarówno wirusowe, jak i inne, odzwierciedlają aktualną sytuację społeczną i świadczą o ogólnej odporności społeczeństwa. Jest to kwestia podstawowa, ponieważ każdy z nas osadzony jest w określonej kulturze i związany z jej podejściem do świata poprzez energię wspólnoty.

Dramatycznym przykładem społecznego oddziaływania energii grupy na zdrowie jej członków jest epidemia polio, która wybuchła w Stanach Zjednoczonych w latach trzydziestych i czterdziestych. W październiku 1929 roku rozpoczął się wielki kryzys ekonomiczny, który dotknął całą ludność Stanów Zjednoczonych. Dziennikarze, politycy, ludzie biznesu, robotnicy, mężczyźni i kobiety, wszyscy zgodnie twierdzili, że katastrofa gospodarcza w jakiś sposób ich załamała. Na początku lat trzydziestych pojawiła się epidemia polio, która symbolicznie odzwierciedlała duchowe „załamanie” wspólnoty, jaką jest naród. Ci, którzy czuli się najbardziej dotknięci kryzysem, czy to poprzez związany z nim lęk, czy przez własne doświadczenia, byli energetycznie najmniej odporni na wirusa.