Narzędzia Motywacji na przełomach w życiu i biznesie. Stawiamy na INDYWIDUALIZACJĘ
Narzędzia Motywacji na przełomach w życiu i biznesie. Stawiamy na INDYWIDUALIZACJĘ
Przełomowe Rozmowy

Inteligencje Wielorakie

INTELIGENCJE – Poznawcze kompetencje czy sprawności człowieka opisane w kategoriach zbioru zdolności, talentów czy też umiejętności umysłowych.

Wszystkie normalne osoby posiadają w jakiejś mierze każdą z poniższch umiejętności, różny jest jednak stopień ich nasilenia oraz połączenie. Ta teoria inteligencji jest bardziej zgodna z rzeczywistością niż teorie alternatywne i lepiej odzwierciedla dane na temat ludzkich zachowań inteligentnych. Teoria taka ma ważne implikacje pedagogiczne.

Teoria inteligencji wielorakich odbiega od tradycyjnych ujęć i punktów widzenia. W klasycznym ujęciu psychometrycznym inteligencję definiuje się operacyjnie, jako zdolność rozwiązywania zadań wchodzących w zakres testów inteligencji.

Natomiast teoria inteligencji wielorakich dopuszcza i rozszerza to tradycyjne pojęcie. Inteligencja jest wynikającą z ludzkiej biologii i psychologii zdolnością przetwarzania pewnego rodzaju informacji. Wielorakie ludzkie zdolności, inteligencje, są w znacznym stopniu nawzajem od siebie niezależne.

 1. Inteligencja językowa:
  charakterystyczne jest zainteresowanie światem słowa, mówionego i pisanego, umiejętność wypowiadania się i logicznego ujmowania zdarzeń; wrażliwość na rymy, znaczenie słów, dźwięki. Świat odbierany i rozumiany jest poprzez słowo.
 2. Inteligencja Matematyczno – Logiczna: Charakterystyczne jest zainteresowanie światem przedmiotów, symboli liczbowych i operacji matematycznych. Świat odbierany i rozumiany jest poprzez liczby oraz ciągi zdarzeń.
 3. Inteligencja ruchowa:
  Charakterystyczna jest zdolność wykorzystywania własnego ciała, ukierunkowanego ruchu oraz sprawne posługiwanie się przedmiotami. Świat odbierany i rozumiany jest poprzez ruch i kontakt fizyczny.
 4. Inteligencja Wizualno – Przestrzenna: Charakterystyczna jest zdolność do tworzenia w umyśle obrazów, relacji przestrzennych oraz wizualizacji. Świat odbierany i rozumiany jest poprzez obraz i formy przestrzenne.
 5. Inteligencja muzyczna:
  Charakterystyczna jest łatwość percepcji i tworzenia muzyki, muzykalność, dostrzeganie i rozumienie struktury utworów muzycznych . Świat odbierany i rozumiany jest poprzez dźwięki, rytm, melodie i kompozycję.
 6. Inteligencja przyrodnicza:
  Charakterystyczna jest duża wrażliwość, zdolność dostrzegania wzorców w naturze, rozpoznawania i kategoryzowania przedmiotów oraz świata fauny i flory. Świat odbierany jest poprzez naturalne środowisko i otoczenie.
 7. Inteligencja intrapersonalna – refleksyjna:
  Charakterystyczna jest wysoka samoświadomość, zdolność do refleksji nad sobą, własnym zachowaniem i postępowaniem, motywacją i emocjami, tworzenie adekwatnego obrazu siebie i poszukiwanie odpowiedzi na trudne pytania. Świat postrzegany jest przez pryzmat własnej osoby.
 8. Inteligencja Interpersonalna – społeczna:
  Charakterystyczna jest zdolność do wchodzenia w interakcje z innymi, rozumienia innych ludzi, współodczuwania oraz umiejętność komunikowania się, negocjowania i wypracowywania kompromisów. Świat postrzegany jest poprzez pryzmat drugiego człowieka.

Zapytaj, zamów Test

Poznaj Obszary Inteligencji Gardnera

Inteligencja wieloraka to teoria opracowana na początku lat 80. XX wieku przez Howarda Gardnera, amerykańskiego psychologa, neurologa, profesora Uniwersytetu Harvarda i Bostońskiego, […]